ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 61,897
ප්‍රකාෂිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 45,872 74.11%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3,537 5.71%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 42,335 68.4%
WWW.HIRUGOSSIP.LK
WWW.HIRUGOSSIP.LK

මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ප්‍රතිඵලය පසුගිය මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020

2020 Parliament Election Division Map Not Loaded

ජනාධිපතිවරණය 2019

2020 Presidential Election Division Map Not Loaded

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

2015 Parliament Election Division Map Not Loaded
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020
ජනාධිපතිවරණය 2019
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ප්‍රතිඵල

 • Click here Released උතුරු කොළඹ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released මැද කොළඹ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released බොරැල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released නැගෙනහිර කොළඹ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released බටහිර කොළඹ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released දෙහිවල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released රත්මලාන මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කොළොන්නාව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කෝට්ටේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කඩුවෙල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released හෝමාගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released මහරගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කැස්බෑව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released මොරටුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released තැපැල් ජන්ද
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන්

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන්

2020 Parliament Election Map Not Loaded